بسمه تعالی هفته ازدواج گرامیباد کشور های آلمان واتریش می گویند ما باجمهوری اسلامی ایران مشکلی نداریم آمریکا به ماربطی ندارد اگر واقعا دوست ملت ایران هستند دلار را ازخرید فرش جهانی حذف کنند روسیه اگر واقعا باما رفیق است که بعید است مثل روباه مکار است یورو راباپول ایران یک قیمت کند یعنی یک تومان کشورما برابر بایک یورو روسیه باشد وتمام کشورهای که باایران ادعای رفاقت دارد باید اینکار را انجام بدهند وبا دولت آمریکا هیچگونه رابطی نداشت باشند بدانند مکاری مثل روباه برای ملت ایران ظاهر شد آقای بوتین قرآن می دهد بعد باآقای ترامپ قرارداد تجاری امضا می کند این است رفاقت آقای بوتین همه کشور جهان رفیق ملت شریف ایران هستند باید حیله گری راکنار بگزارند ما اهل ظلم ستیزی وحامی مظلوم هستیم همانطور که مولایمان امام حسین ع فرمود با ظالمان رفاقت نمی کنیم