بسمه تعالی نمی دانم رژیم آلصعودقابل محبت کردن نیست یااز خون ریزی خوششان می آید برادرم عبداللملک بدرالدین اسیران آنها راآزاد می کند ولی رژیم آلصعود یمن را به موشک می بندد وبمباران مئ کند اگر این باشد آلصعود تفکر نمی کنند وباخون ریزئ خوش است آقایان آلصعود از کجا حدیث دارند که آدم کشتن ثواب است خدا می دانند آقایان آلصعود مردم یمن رییس جمهورئ سابقه(منصورهادی)رانمی خواهند به چه زبان بگویند انسان کفارهم نباید کشته شود برادم سید عبداللملک انسان دوستان اقدام می کنند ولی آلصعود محبت را نمی فهمد