سلام دوردبرابن سینا بزرگترین واولین پزشک ایران روزپزشک راپزشکان ایران تبریک می گویم الخصوص به همسنگرانم در عصریهطب