چون نامه ی اعمال مـرا پـیـچیدند بردند به میزان عمل سنجیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی آن را به محبت علی بخشیدند عید غدیر خم مبارک