بسمه تعالی حادثه زلزله تازی آباد کرمانشاه راتسلیت می گویم