بسمه تعالی درود برشهدای شهربانی ژادارمری قبلی وناجافعلی الخصوص سردارامیرفلاح رییس ستاد مبارزه باموادمخدرشهرستان شهریار که به هیچ عنوان باکسی برسر مواد مخدر رودربایسی نداشت ومعاون محترمش که جان خود درراه مبارزه تقدیم کردن یادشا گرامی. بازرسان کل ناجا با جدیت تمام وبا پیگیری سردار بزرگوار حاج حسین اشتری توانستند مفاسد را از ناجا ریش کن نمایند وجای تقدیر وتشکر دارد هفته نیروانتظامی رابه تمام کارکنان وظیفه کادر تبریک می گویم باتشکر