اگر بنده بعداز دکترروحانی رییس جمهوری می شدم دکتر عبدلناصرهمتی رادر بانک مرکزی ابقا می کردم لیاقت دارد