ایران جاوید باشهدای سربلند : بسمه تعالی جناب دکتر محمدرضاعارف نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی مردی بی ادعا ودلسوز ویاورمحرومان است ودرسمت های که داشت ثابت نمود