بسمه تعالی بعضی ها در ذهن حذف کردن ولایت فقیه یاهمان رهبری را دارند ونظر ماهم حذف کردن ریاست جمهوری وایجاد نخست وزیری است که افرادی می گویند دمکراسی همان انتخاب ریاست جمهوری است که با رای ملت انتخاب می شود ولایت فقیه همان رهبری هم بارای مردم انتخاب می شود ولی غیرمستقیم درمجلس خبرگان رهبری ونخست وزیربا پیشنهاد رهبری بارای نمایندگان ملت درمجلس شورای اسلامی انتخاب می شود وهئیت دولت را تشکیل می دهد واختیارات ریاست جمهوری به عهد رهبری دادشود ونخست وزیری کارهای فقط دولتی انجام دهددمکراسی ازاین بالاتر