ایران جاوید باشهدای سربلند : بسمه تعالی آیا حضرت آیت الله سیدمحمدحسین طباطبایی معروف به نابغه قرانی وعلم هدا رامی شناسیم بله حتما ده شصت وهفتاده بهتر او رامی شناسند فردی که درسن خردسالی دکترا گرفت وهرگونه سوال را درخارجه کشور جواب داد آیا درمشکلات اقتصادی کشورازاو مشاور نخواهیم او را استاد مشکلات خود قرار دهیم الخصوص مسولین پیروزخواهیم شد