• بسمه تعالی بنده در٢٣اسفند ١٣۶٧درروستای نکتو شهرستان ایجرود بخش حلب استان زنجان به جهان چشم بازکردم بعداز سه ماه که حضرت امام خمینی رحلت نمودن پدر بنده بخاطر مشکل کار خانواده را درهمان روزها به شهریار منطقل نمودحاج مسلم علی پدربزرگ بنده از متمدین برجسته روستا نکتوو شاگرد آیت الله زاهد مرجع معروف ده شصت درزنجان وازدوست داران حضرت امام راحل بود پدر بزرگ بنده حافظ کل قرآن وعلاقه خواستی به علامه طباطبایی داشت هیچ گاه پدربزرگ بنده نان حرام درزندگی راه نمی داد وهمیشه به اولاد خود دو چیز را وصیت می فرمودند کسب روز حلال وخواندن نماز گرفتن روزه وقرآن پدر بنده درسال های دفاع مقدس به دستور امام جمعه وقت شهریار حاج آقا ثمری درنانوایی برادر اولین شهید شهریار مهران عیاراسدی اقدام به پخت نان برای جبهه نمود وبرای محل هم همین طور وبنده به همراه برادران بزرگم درسال ١٣٧٨ به عضویت بسیج محلات مساجد درآمدیم در سال ١٣٨۶به خدمت مقدس سربازی اعزام شدم ودر عجب شیر آموزش دیدم وبعداز آن به لویزان ستادنزاجا انتقال یافتم بعداز یک ماه به استراحتگاه نزاجا انتقال یافتم ودرسال ١٣٨٧بهمن ماه خدمت مقدس سربازی رابه پایان رساندم بنده بخاطر اطلاعاتی که از سابقه درخشان حضرت آیت الله عظمی سیدمحمود هاشمی شاهرودی داشتم اورابه عنوان مرجعت خودم قبول کردم درروزها اغتشاشات سال ٨٨بنده ازگروه مهندس میرحسین موسوی جدا شدم که آنها دشمنان نظام راخوشحال می کردند وسبز علوی را رنگ مذهبم انتخاب کردم خدمتگزار ملت ایران مجتبی محمدی