ایران جاوید باشهدای سربلند : حاج قاسم سلیمانی فرمود دولت آمریکارو آدم می کنم بس ماهم لباس رزم به تن کنیم