اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است. روز خبرنگار مبارک