بسمه تعالی ای کسانی که بانامردی زن بچه راشهید می کنید درکجا رسم است مشکل اقتصادی داریم اما این امتحان تحریم راباید تحمل کنیم حاج حسین خرازی حاج ابرهیم همت حاج محمدجهان آرا دکترمصطفی چمران مهدی باکری حسن باقری زنده اند شهادت جانبازان نظامیان وبانوان وکودکان قهرمان حوادث رژه اهواز راتسلیت می گویم دشمن اسراییلی انگلیسی آمریکای بدان ما ملت ایران 40سال است این ترقه بازی هارو می بینیم وترسی نداریم ازسربازان گمنام حضرت ولیعصر عج به خاطر اقدام به موقع درامنیت شهر اهواز سپاسگزارم والخصوص از قهرمان امنیت کشور حضرت آیت الله سیدمحمود علوی که همیشه باجدیت امنیت شهرهارا پیگیری می کند باسپاس خدمتگزار مظلومان