شکست حصر آبادان به دست مردم آبادان ورزمندگان اسلام گرامیباد مسولین محترم مردم شریف آبادان جنگ زده اند نباید سختی بکشند